Privacyverklaring

1.    Wat is het doel van deze verklaring

ATRB respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe ATRB, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt, gebruikt, beveiligt en wat ATRB doet om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

Deze verklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.atrb.be

2.    Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verklaring wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;
 • Derde: elke persoon die geen klant of medewerker is van ATRB
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die / dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

3.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

ATRB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van:

ATRB – Rita Geysens
Bergstraat 20
3360 Bierbeek 

0032 472 66 22 74

4.    Over welke persoonsgegevens gaat het, met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Automatisch verzamelde informatie: Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

5.    Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

ATRB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verstrekt en in lijn met de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen (zie punt 4.) niet meer relevant zijn, zal ATRB deze verwijderen of vernietigen:

6.    Hoe beveiligen we uw gegevens

ATRB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming , wijziging of verstrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Zonder volledig te zijn, worden o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • alle personeelsleden die namens ATRB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 • nodige beveiligingssoftware wordt gebruikt (virus scanner, firewall)
 • fysieke beveiliging: archief ruimte en cliëntendossiers achter gesloten deuren;
 • back-ups worden aangemaakt;
 • we hanteren veiligheidsrichtlijnen (wachtwoordbeleid, toegangsbeperking,..);
 • we sluiten verwerkersovereenkomsten af met verwerkers (hosting bedrijf)

7.    Verstrekking van uw gegevens aan derden

ATRB geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn.

Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en leveranciers (verwerkers) die in onze naam gegevens verwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of onze data hosten. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

8.    Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevensverwerking

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en toegang:

ATRB verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

 • Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat ATRB bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

 • Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Gelieve je verzoek via e-mail of per post te richten aan:

ATRB – Rita Geysens
Bergstraat 20
3360 Bierbeek 

0032 472 66 22 74

ATRB heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen één maand zullen wij uw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangeven waarom we geen gehoor geven aan uw verzoek.

9.    Wat bij klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Gelieve je klacht via e-mail of per post te richten aan:

ATRB – Rita Geysens
Bergstraat 20
3360 Bierbeek 

via mail:

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

10. Wijzigingen Privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Laatst bijgewerkt: juli 2020